Regulamin serwisu

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Instytutu Mikrobiomiki (pod adresem https://instytutmikrobiomiki.pl/, zwany dalej „Serwis”) prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem („Regulamin”).


Odwiedzając lub korzystając z Serwisu, Użytkownik musi przestrzegać niniejszego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, prosimy o opuszczenie Serwisu.

Healthily Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Poleczki 25, 02-822 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000806081, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9512491164, REGON: 38448200400000, BDO: 000511303 (dalej zwana „Healthily”), zapewnia zawartość oraz usługi dostępne pod linkiem: https://instytutmikrobiomiki.pl/ („Serwis”) zgodnie z poniższymi warunkami oraz Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, które można znaleźć w Serwisie (zwanych łącznie „Warunkami”).


Z Healthily można skontaktować się dzwoniąc na nr tel.: +48 221036632lub mailowo na adres: [email protected].

1. Towary i usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu


1.1. Za pośrednictwem Serwisu Healthily świadczy następujące usługi:
a. informuje o oferowanych w Serwisie towarach oraz usługach;
b. umożliwia zakładanie kont przez Użytkowników, prowadzi ich bieżącą obsługę; utrzymuje konta Użytkowników;
c. umożliwia składanie Zamówień na towary i usługi za pośrednictwem konta Użytkownika;
d. sprzedaje towary zamieszczone w Serwisie;
e. zawiera umowy o świadczenie usług opisanych w Serwisie;
f. po wyrażeniu odpowiedniej zgody umożliwia zapisanie się na newsletter.

2. Własność intelektualna

2.1. Wszystkie informacje i treści dostępne w Serwisie, w tym jego wygląd, znaki towarowe, teksty, grafika, zdjęcia, obrazy oraz ich kompilacja i organizacja stanowią własność Healthily Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, jej podmiotów powiązanych, partnerów lub licencjodawców oraz są chronione przez prawo. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego.

2.2. Wszelkie prawa są zastrzeżone, o ile w konkretnych przypadkach nie wskazano inaczej. Znaki towarowe, nazwy handlowe, logo i produkty znajdujące się w Serwisie podlegają ochronie na poziomie krajowym i/lub międzynarodowym. Zabrania się korzystania z przedmiotowych znaków towarowych, nazw handlowych, logo i produktów bez uprzedniej zgody Healthily udzielonej na piśmie.

3. Wymagania techniczne i potencjalne zagrożenia


3.1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania sprawnych technicznie urządzeń umożliwiających połączenie z Internetem oraz dostęp do umieszczonych w Internecie treści, dostępu do sieci Internet oraz spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:
a. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, dowolnej przeglądarki internetowej na urządzeniu z dostępem do Internetu, np. Google Chrome, Safari, Mozilla FireFirefox, Microstoft Edge, Opera, Mi Browser;
b. włączenie obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL (lub TLS);
c. niektóre funkcje Serwisu mogą również wymagać włączonej obsługi Cookies, JavaScript lub Flash;
d. w niektórych przypadkach może być wymagane także wykorzystanie protokołu HTTPS;
e. minimalna rozdzielczość ekranu: 1280 x 800, zalecana rozdzielczość ekranu: 1280 x 800;
f. posiadanie adresu e-mail.


3.2. Techniczny sposób świadczenia usług może ulec zmianie, jednak nie będzie to miało wpływu na prawa i obowiązki Użytkownika Serwisu ani nie spowoduje pogorszenia jakości świadczonych usług.


3.3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy Internetu, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci (np. możliwością otrzymywania spamu, narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware, wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing, tj. pozyskiwanie poufnych informacji oraz tzw. sniffing, tj. przechwytywanie poufnych informacji oraz zagrożenia związane z piractwem).


3.4. Healthily podejmuje środki zmierzające do zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie oraz zminimalizowania ryzyka, o którym mowa w pkt 3.3., w szczególności stosuje zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu. Niemniej jednak, Healthily zwraca uwagę, że całkowite wyeliminowanie zagrożenia nie jest możliwe.

4. Obowiązki Użytkownika


4.1. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.


4.2. Użytkownik zobowiązany jest także do przestrzegania przy korzystaniu z Serwisu wszystkich przepisów prawa, a także ustalonych zwyczajów (w tym „netykiety”) i poszanowania praw innych osób. Zabronione jest wprowadzanie zmian lub modyfikacji Serwisu, jak również naruszanie spójności czy sposobu funkcjonowania Serwisu.


4.3. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu, w tym składać Zamówienia w sposób anonimowy, pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.


4.4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przesyłane Healthily w ramach Serwisu materiały i inne treści (w tym udostępniane w Serwisie lub za jego pośrednictwem). Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać treści naruszających przepisy prawa, nieprawdziwych, obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do nienawiści, jak również treści, których przetwarzanie przez Healthily mogłoby prowadzić do naruszenia prawa, umowy lub dóbr osobistych osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się również powstrzymać od przesyłania treści, wobec których Użytkownikowi lub Healthily nie przysługuje prawo do ich udostępniania (np. objętych prawami autorskimi przysługującymi innej osobie) oraz co do których Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności. Użytkownik nie powinien także przesyłać do Healthily danych osobowych innych osób bez uprzedniego uzgodnienia tego z Healthily.

4.5. W ramach korzystania z Serwisu, zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym świadome przekazywanie lub rozpowszechnianie przez Użytkownika wirusów komputerowych, niezamawianych ani nieautoryzowanych reklam, innej formy „spamu” lub innych treści, naruszających w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej.

5. Konto Użytkownika


5.1. Aby złożyć Zamówienie na usługę lub towary zamieszczone w Serwisie, należy zarejestrować się w Serwisie i utworzyć konto Użytkownika.


5.2. Założenie konta Użytkownika i dokonywanie zakupów usług lub towarów za pośrednictwem Serwisu wymaga ukończenia 18. roku życia – osoby poniżej 18. roku życia nie mogą korzystać z tych funkcjonalności. Nie wyklucza to możliwości Zamówienia usługi lub towarów dla osoby, która nie ukończyła 18. roku życia przez pełnoletniego Użytkownika.


5.3. Założenie konta Użytkownika następuje przez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.


5.4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie, na podany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail wysyłana jest wiadomość potwierdzająca założenie konta Użytkownika wraz z linkiem aktywacyjnym konta Użytkownika oraz kopią niniejszego Regulaminu.


5.5. Konto Użytkownika zostanie aktywowane po wejściu przez Użytkownika w link aktywacyjny, przesłany Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mail.


5.6. Przy dokonywaniu pierwszego Zamówienia Użytkownik może zostać poproszony o dodatkowe dane umożliwiające realizację Zamówienia.


5.7. Użytkownik w procesie rejestracji powinien podać prawdziwe dane osobowe, a w razie ich późniejszej zmiany – dokonać ich aktualizacji. Podanie w procesie rejestracji nieprawidłowych lub niepełnych danych może spowodować problemy ze świadczeniem przez Healthily na rzecz Użytkownika niektórych lub wszystkich usług (np. niemożność realizacji Zamówienia). Healthily stosuje standardowe procedury walidacji danych badające zgodność danych takich jak np. numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy, adres, ze strukturą zapisu stosowaną w Polsce.


5.8. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania swoich danych dostępowych do konta w poufności i nieudostępniania ich innym osobom. Zabronione jest współdzielenie lub udostępnianie innym konta Użytkownika.


5.9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania prowadzone na jego koncie wynikające z zawinionego działania lub zaniedbania Użytkownika.


5.10. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta po zalogowaniu, tj. wpisaniu nazwy Użytkownika (adresu e-mail) i hasła. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu nie podlega opłatom.


5.11. Healthily zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub usunięcia konta Użytkownika w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z podaniem przyczyny.

6. Newsletter


6.1. W ramach usług świadczonych drogą elektroniczną Healthily umożliwia Użytkownikom zapisanie się do otrzymywania newslettera.


6.2. Poprzez zamówienie newslettera, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, wysłanej przez Healthily informacji w formie e-mail.


6.3. Newsletter zawiera informacje o oferowanych przez Healthily produktach i usługach, o aktualnych promocjach oraz inne informacje dotyczące Healthily, w tym dotyczące m.in. opinii, nowości lub rabatów.


6.4. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego newslettera.

7. Specjalne właściwości, funkcjonalności i wydarzenia


7.1. Serwis może oferować pewne specjalne właściwości, funkcjonalności lub wydarzenia (takie jak konkursy, promocje i inne oferty specjalne), które mogą podlegać szczególnym warunkom, o których Healthily poinformuje Użytkownika.

8. Odpowiedzialność za treści


8.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
a. technicznie nie jest możliwe prowadzenie Serwisu całkowicie wolnego od usterek i że Healthily nie ponosi za to odpowiedzialności,
b. usterki mogą prowadzić do chwilowej niedostępności Serwisu,
c. na działanie Serwisu mogą negatywnie wpływać warunki i wydajność systemów, na które Healthily nie ma wpływu.


8.2. Healthily i/lub jej dostawcy mogą na bieżąco, tymczasowo lub trwale modyfikować lub zawieszać działanie całości lub części Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych i/lub wprowadzenia ulepszeń i/lub zmian w Serwisie.


8.3. Healthily zastrzega sobie prawo do usunięcia Serwisu. Użytkownikowi z powyższych powodów nie przysługują względem Healthily żadne roszczenia.


8.4. Healthily dokłada starań, aby w miarę swoich możliwości dbać o prawdziwość oraz aktualność informacji publikowanych w Serwisie, których treść Healthily może na bieżąco zmieniać bez uprzedniego zawiadomienia. Niemniej jednak Healthily nie może w pełni zagwarantować, że informacje udostępniane w Serwisie będą zawsze aktualne, precyzyjne i wyczerpujące.


8.5. W Serwisie mogą być publikowane opinie, wypowiedzi i artykuły różnych autorów, w tym specjalistów na temat określonych zagadnień związanych z treścią Serwisu. Wyrażają oni wyłącznie opinie konkretnych autorów niekoniecznie podzielaną przez Healthily. Healthily nie odpowiada za prawdziwość ani kompletność informacji lub opinii zawartych w tego typu materiałach. Porady ekspertów wyrażają jedynie osobiste poglądy danego eksperta i nie stanowią opinii Healthily.


8.6. Serwis może zawierać odesłania do stron internetowych osób trzecich. Healthily nie ma wpływu na treści zawarte na stronach osób trzecich, ponieważ są one całkowicie niezależne od Healthily. Przed rozpoczęciem korzystania z tych stron Użytkownik powinien zapoznać się z warunkami korzystania z nich. Odsyłanie do innej strony pod żadnym względem nie oznacza, że Healthily zaaprobowała treści zawarte na danych stronach albo że zatwierdza ich ewentualne przeznaczenie.

9. Reklamacje


9.1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu mogą być kierowane na adres elektroniczny: [email protected] lub adres pocztowy: Poleczki 35 )2-822 Warszawa


9.2. Prosimy o podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację.


9.3. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.


9.4. Reklamacje dotyczące dostarczonych towarów lub usług należy składać zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży dostępnymi w Serwisie.

10. Rozstrzyganie sporów


10.1. W razie zaistnienia sporu Użytkownik ma możliwość skorzystania również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Kupujący ma między innymi możliwość:
a. skorzystania z mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (zasady dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl);
b. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
c. złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy ODR (ang. online disputes resolution – rozwiązywanie sporów przez Internet) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Na potrzeby korzystania z Platformy ODR należy wskazać następujący adres e-mail: [[email protected]].

11. Zawiadomienia przesyłane drogą elektroniczną


11.1. Healthily informuje, że dokumenty i zawiadomienia związane z korzystaniem z Serwisu będą przesyłane Użytkownikowi w postaci elektronicznej, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez umieszczenie powiadomień na koncie Użytkownika (np. umowy, regulaminy, powiadomienia, informacje oraz inna korespondencja dotycząca korzystania z Serwisu i konta Użytkownika).


11.2. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na formę komunikacji, o której mowa w pkt 11.1, prosimy o niekorzystanie z Serwisu. Nie jest bowiem możliwe przekazywanie powyższych dokumentów w inny sposób.


11.3. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (np. reklam, informacji o promocjach) drogą elektroniczną; wyrażenie tej zgody nie jest konieczne dla korzystania z Serwisu.

12. Postanowienia końcowe


12.1. Niniejszy Regulamin stanowi kompletną i wyłączną treść umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Healthily w zakresie korzystania z Serwisu i usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu zastosowanie mają również Ogólne Warunki Sprzedaży.

12.2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony w przypadku:
a. Dostępu do Serwisu – z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika, w oknie przeglądarki urządzenia Użytkownika strony internetowej Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu
b. Korzystania z funkcjonalności Serwisu (m.in. konta użytkownika) – z chwilą skorzystania przez Użytkownika z danej usługi.


12.3. Użytkownik może rozwiązać niniejszą umowę i usunąć konto w dowolnej chwili bez podania przyczyny. W celu jej rozwiązania i usunięcia konta, użytkownik powinien skontaktować się z nami na adres email: [email protected] oraz telefonicznie pod numerem +48 221036632– w wyniku rozwiązania umowy konto Użytkownika zostanie przez nas niezwłocznie usunięte.


12.4. Użytkownik może również odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, załączonego do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres Instytut Mikrobiomiki, Poleczki 35, 02-822 Warszawa lub na adres e-mail [email protected]. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


12.5. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, konto Użytkownika zostanie usunięte. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub jej rozwiązanie (usunięcie konta) pozostaje bez wpływu na realizację umów sprzedaży zawartych uprzednio za pośrednictwem naszego Serwisu.


12.6. W przypadku likwidacji Serwisu lub zaprzestania świadczenia usług poprzez konto użytkownika, Healthily zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W takim przypadku, Użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadomienie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Po upływie powyższego terminu konto Użytkownika zostanie usunięte.


12.7. Healthily ma prawo dokonać z ważnych przyczyn zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności w celu dostosowania ich do przepisów lub praktyki stosowania prawa lub dostosowania do zmian technicznych. O ewentualnych zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w procesie rejestracji z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni. W razie braku zgody na zmianę, Użytkownik może rozwiązać umowę i/lub usunąć konto.


12.8. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminu, prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected] lub kontakt telefoniczny pod numerem +48 221036632

Załącznik do Regulaminu Serwisu – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodny z Załącznikiem nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Healthily Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Poleczki 25, 02-822 Warszawa, adres e-mail: [email protected]
– Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy umowy o świadczenie następującej usługi
– Data zawarcia umowy()/odbioru()
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.