Ogólne warunki sprzedaży

Użytkowniku, jeżeli jesteś zainteresowany:

 1. Zleceniem usługi wykonania badania laboratoryjnego – przed przystąpieniem do złożenia zamówienia zapoznaj się z Ogólnymi warunkami zawarcia umowy o wykonanie badania laboratoryjnego (OWS – I);
 2. Zakupem dostosowanych do Twoich potrzeb eubiotyków – przed przystąpieniem do złożenia zamówienia zapoznaj się z Ogólnymi warunkami sprzedaży towarów (OWS – II). 

OWS – I

Ogólne warunki umowy o wykonanie badania laboratoryjnego

 1. Zakres zastosowania

1.1. Ogólne warunki umowy o wykonanie badania laboratoryjnego („OWS – I”) regulują zasady zawierania i realizacji umowy o wykonanie badania laboratoryjnego za pośrednictwem Serwisu, dostępnego pod linkiem: https://instytutmikrobiomiki.pl/ („Serwis”).


1.2. Aby móc zawierać umowy o wykonanie badania laboratoryjnego użytkownik powinien:
a. mieć ukończone 18 lat;
b. zawierać umowę jako osoba fizyczna dla celów niezwiązanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;
c. zarejestrować się na Stronie poprzez założenie konta użytkownika Serwisu (nie ma możliwości złożenia zamówienia bez uprzedniego założenia konta użytkownika Serwisu; szczegóły dotyczące zawierania konta użytkownika Serwisu zawiera Regulamin Serwisu);
d. przestrzegać OWS – I („Klient”).

2. Identyfikacja Usługodawcy

2.1. Podmiotem prowadzącym Serwis jest Healthily Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Poleczki 25, 02-822 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000806081, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9512491164, REGON: 38448200400000, BDO: 000511303 (dalej zwana: „Healthily”).


2.2. Podmiotami świadczącymi usługi oferowane w ramach Serwisu są:

 • Healthily; oraz
 • New Line Clinics sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-457 Olsztyn) przy ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000969249, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7393968184, REGON 52202710100000, kapitał zakładowy 50 000,00 zł (dalej zwany: „Podmiotem leczniczym”), które wspólnie świadczą usługę wykonania badania laboratoryjnego.


2.3. Szczegółowy zakres usługi i podział obowiązków pomiędzy Healthily oraz Podmiotem Leczniczym został wskazany w pkt 4.2. OWS – I, przy czym Klient we wszelkich sprawach dotyczących usług, niniejszego OWS oraz korzystania z Serwisu może kontaktować się za pośrednictwem Serwisu oraz danych kontaktowych podanych w niniejszym OWS (np. w sprawach związanych z reklamacjami, odstąpieniem od umowy oraz realizacją innych uprawnień Klienta), i składane w ten sposób oświadczenia będą skuteczne wobec Healthily oraz Podmiotu Leczniczego.

3. Usługi

3.1. Informacje o usługach zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Ceny podane w Serwisie dotyczą wyłącznie towarów i usług kupowanych za jej pośrednictwem.

4. Opis usługi


4.1. Przez zawarcie umowy o wykonanie badania laboratoryjnego, Klient zobowiązuje się do:
a. zapłaty ceny,
b. odbioru zestawu pobraniowego, służącego do pobrania i przechowywania materiału biologicznego („Zestaw pobraniowy”) wraz z instrukcją pobrania, które zostaną doręczone na wskazany przez Klienta adres,
c. uzupełnienia ankiety udostępnionej Klientowi na koncie użytkownika Serwisu w chwili złożenia Zamówienia („Ankieta”),
d. pobrania próbki kału (dalej: „Materiał Biologiczny”) zgodnie z instrukcją pobrania,
e. zamówienia kuriera poprzez Serwis oraz przekazania kurierowi poprawnie pobranego Materiału Biologicznego.


4.2. Przez zawarcie umowy o wykonanie badania laboratoryjnego Healthily oraz Podmiot leczniczy zobowiązują się do:

 1. wysłania Klientowi Zestawu pobraniowego wraz z Instrukcją pobrania na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia – tę część usługi będzie wykonywać Healthily,
 2. udostępnienia Klientowi Ankiety na koncie użytkownika Serwisu – tę część usługi będzie wykonywać Healthily,
 3. odebrania Materiału Biologicznego od Klienta – tę część usługi będzie wykonywać Healthily,
 4. przekazania Materiału Biologicznego do Podmiotu leczniczego – tę część usługi będzie wykonywać Healthily,
 5. wykonania badania laboratoryjnego – tę część usługi będzie wykonywać Podmiot leczniczy,
 6. udostępnienia Klientowi wyników badań na koncie użytkownika Serwisu – tę część usługi będzie wykonywać Podmiot leczniczy we współpracy z Healthily,
 7. analizy wyników badań laboratoryjnych oraz odpowiedzi udzielonych przez Klienta w Ankiecie oraz przygotowanie raportu
 8. przygotowanie dla Klienta powyżej 18 roku życia oraz dla zlecającego usługę dla Podopiecznego po ukończeniu 3 roku życia zestawu rekomendowanych Klientowi (lub Podopiecznemu, w przypadku wykonywania usługi na rzecz podopiecznego Klienta) suplementów diety dostępnych w sprzedaży za pośrednictwem Serwisu – tę część usługi będzie wykonywać Podmiot leczniczy we współpracy z Healthily.

5. Osoby, które mogą skorzystać z usługi


5.1. Klient może zawrzeć umowę o wykonanie badania laboratoryjnego dla siebie lub dla dziecka, które pozostaje pod opieką prawną Klienta (dalej: „Podopieczny”).


5.2. Zawarcie umowy o wykonanie badania laboratoryjnego dla Podopiecznego będzie wymagało podania dodatkowych danych podczas wypełniania Ankiety.

5.3. W przypadku zawarcia umowy o wykonanie badania laboratoryjnego dla Podopiecznego w wieku poniżej 3 lat – raport z badania nie będzie zawierał rekomendacji w zakresie polecanych dla Podopiecznego zestawu suplementów diety dostępnych w sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.

6. Składanie zamówienia


6.1. W celu złożenia zamówienia usługi, Klient powinien: posiadać konto użytkownika Serwisu, zalogować się do konta użytkownika Serwisu, wybrać zamawianą usługę, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji, pojawiającymi się na ekranie, a w szczególności:
a. Wypełnić formularz zamówienia;
b. Zapoznać się z Regulaminem Serwisu, niniejszymi OWS – I oraz zaakceptować ich treść;
c. Wskazać adres do doręczenia Zestawu pobraniowego niezbędnego do wykonania Badania oraz adresu do odbioru Materiału biologicznego (Klient może wskazać tylko jeden adres, który będzie zarówno adresem do doręczenia Zestawu pobraniowego, jak i odbioru Materiału biologicznego – „Adres dostawy”);
d. Potwierdzić chęć złożenia zamówienia
e. Dokonać płatności ceny za pośrednictwem systemu PayU, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.


6.2. Po skutecznym złożeniu zamówienia oraz uiszczeniu ceny, Healthily przesyła Klientowi wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”) wraz z dokumentem niniejszych OWS – I. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia zamówienia.


6.3. W przypadku podania niekompletnych lub nieprawdziwych danych, realizacja zamówienia może nie być możliwa.

7. Realizacja zamówienia


7.1. Po otrzymaniu zamówienia, Healthily wyśle do Klienta na wskazany przez niego w formularzu zamówienia Adres dostawy Zestaw pobraniowy wraz z Instrukcją pobrania.


7.2. Po otrzymaniu Zestawu pobraniowego, Klient powinien wypełnić Ankietę udostępnioną dla Klienta na koncie użytkownika Serwisu w chwili złożenia zamówienia. Aby wypełnić Ankietę, Klient powinien zalogować się do swojego konta użytkownika Serwisu. Wypełnienie Ankiety jest konieczne dla prawidłowej realizacji usługi. Brak wypełnienia Ankiety uniemożliwi zamówienie kuriera do odbioru Materiału Biologicznego (opcja zamówienia kuriera do odbioru Materiału Biologicznego będzie dostępna dla Klienta dopiero po uzupełnieniu Ankiety). Udzielenie nieprawdziwych informacji w ramach Quizu może skutkować dobraniem niewłaściwego zestawu produktów, nieodpowiadających potrzebom Klienta.


7.3. Po otrzymaniu Zestawu pobraniowego oraz uzupełnieniu Ankiety na koncie użytkownika Serwisu, Klient powinien pobrać Materiał Biologiczny. Przy pobieraniu, przechowywaniu, jak również wykonywaniu innych czynności związanych z Materiałem Biologicznym, Klient powinien bezwzględnie przestrzegać wskazówek zawartych w Instrukcji pobrania. Niestosowanie się do Instrukcji pobrania może uniemożliwić prawidłowe przeprowadzenie badania laboratoryjnego oraz otrzymanie wiarygodnych wyników tego badania.


7.4. W ciągu 24 godzin od pobrania Materiału Biologicznego Klient powinien odesłać Materiał Biologiczny do Podmiotu leczniczego. Do czasu odesłania materiał powinien być przechowywany w lodówce i zgodnie z innymi zasadami zamieszczonymi w Instrukcji pobrania. Odesłanie Materiału Biologicznego następuje poprzez zamówienie kuriera poprzez konto Klienta na Serwisie.
Kurier odbierze Materiał Biologiczny z adresu, na który nastąpiło dostarczenie Klientowi Zestawu pobraniowego.


7.5. W terminie 3 tygodni od dnia wysłania Materiału Biologicznego przez Klienta, na koncie użytkownika Serwisu udostępnione zostaną wyniki badań laboratoryjnych wraz z rekomendowanym zestawem suplementów, opracowanym na podstawie wyników badań Pacjenta oraz informacji wskazanych przez niego w Ankiecie („Zestaw suplementów”) – za wyjątkiem usługi zamówionej dla Podopiecznego poniżej 3 roku życia, w takim przypadku zastosowania ma pkt. 5.3 OWS-I.


7.6. W terminie 2 miesięcy od dnia udostępnienia na koncie użytkownika Serwisu wyników badań laboratoryjnych, Klient może kupić za pośrednictwem Serwisu suplementy wskazane w Zestawie suplementów, udostępnionym na koncie użytkownika Serwisu wraz z wynikami badań (szczegóły dotyczące zawarcia umowy sprzedaży suplementów zawierają Ogólne warunki sprzedaży towarów – OWS-II).


7.7. Ograniczenia w terminie zamawianych towarów, o których mowa w pkt 7.6. zostały wprowadzone z uwagi na fakt, że rekomendowany Zestaw suplementów jest przygotowywany w oparciu o konkretne i aktualne wyniki badań Klienta. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 7.6 – zgodnie z opinią naszych ekspertów – dobrany Zestaw suplementów może nie odpowiadać rzeczywistym potrzebom dietetycznym Klienta.

8. Cena


8.1. Cena usługi podana w Serwisie jest ceną brutto (zawierają podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich (PLN).


8.2. Cena za produkt zawiera opłatę za dostawę Zestawu pobraniowego, odbiór Materiału Biologicznego, wykonanie badania laboratoryjnego,  udostępnienie wyników badań na koncie użytkownika Serwisu, analizę wyników badań laboratoryjnych oraz dla Klienta i Klienta zlecającego usługę dla Podopiecznego po ukończeniu 3 roku życia-udostępnienie informacji o rekomendowanym zestawie suplementów, opracowanym na podstawie wyników badań Pacjenta oraz informacji wskazanych przez niego w Ankiecie. Cena za usługę nie zawiera opłat za inne ewentualne usługi dodatkowe, które mogą być oferowane przez Healthily, w szczególności nie zawiera opłaty za zakup rekomendowanego zestawu suplementów. W takim przypadku cena za usługę dodatkową zostanie podana klientowi przed podjęciem decyzji o zakupie i będzie zawierać podatek VAT.


8.3. Informacja o cenie podana w Serwisie jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Cena określona w zamówieniu nie ulegnie zmianie niezależnie od ewentualnych późniejszych zmian cen w Serwisie.


8.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania promocji. Zasady takich promocji będą określane w osobnych warunkach promocji.

9. Opcje zapłaty


9.1. Klient może zapłacić za usługę za pośrednictwem systemu płatności PayU firmy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (www.payu.pl). W procesie realizacji zamówienia Klient zostanie przekierowany na tę stronę internetową. Healthily proponuje uprzednie zapoznanie się z warunkami korzystania ze strony www.payu.pl, w tym m.in. informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych Klienta.


9.2. Proces realizacji płatności realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.payu.pl (w tym co do dostępnych form płatności).

10. Dostawa


10.1. Dostarczenie Zestawów pobraniowych oraz odbiór Materiału Biologicznego realizowane są jedynie w dni robocze (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy, sobót i niedziel). Do realizacji zamówień złożonych w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Healthily przystąpi następnego dnia roboczego.


10.2. Nie ma możliwości osobistego odbioru Zestawów pobraniowych z siedziby Healthily, ani też osobistego dostarczenia Materiału Biologicznego do Podmiotu leczniczego.


10.3. Zamówienia nie są realizowane na adres skrytki pocztowej lub adres poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku podania jako Adresu dostawy adresu skrytki pocztowej lub adresu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamówienie zostanie anulowane, chyba że Klient poda inny Adres dostawy. Klient zostanie poinformowany o konieczności podania innego Adresu dostawy oraz o ewentualnym anulowaniu zamówienia z powyższych przyczyn.

11. Faktury i Rachunki


11.1. Transakcje sprzedaży towarów lub usług dokumentowane są paragonami fiskalnymi lub fakturami VAT.


11.2. Akceptując niniejsze OWS – I Klient dokonując zakupu towarów oferowanych na Stronie wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Healthily zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.


11.3. Klient może cofnąć zgodę na stosowanie faktur elektronicznych, przez kontakt z Healthily pod adresem e-mail [email protected].

12. Prawo do odstąpienia od umowy


12.1. Klient ma ustawowe prawo odstąpić od umowy o wykonanie badania laboratoryjnego bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.


12.2. Aby skorzystać z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, załączonego do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres Instytut Mikrobiomiki, Healthily, Poleczki 35, 02-822 Warszawa lub na adres e-mail [email protected]. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


12.3. W przypadku realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Wszelkie płatności otrzymane od Klienta zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

13. Reklamacje


13.1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług, należy kierować na adres e-mail: [email protected] lub listownie na adres: Instytut Mikrobiomiki, Healthily, Poleczki 35, 02-822 Warszawa,


13.2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

14. Prawo odstąpienia od umowy przez Heathily


14.1. Healthily zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w sytuacji gdy Klient w terminie roku od dnia zawarcia umowy nie uzupełni Ankiety, o której mowa w pkt 7.2. lub nie odeśle Materiału Biologicznego do Podmiotu leczniczego. Healthily złoży Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładania konta Użytkownika. W przypadku skorzystania przez Healthily z prawa odstąpienia od umowy, Healthily zwróci na rzecz Klienta wszelkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o odstąpieniu od umowy.

15. Pozostałe postanowienia


15.1. Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.


15.2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień OWS nie ogranicza praw Klienta w zakresie praw konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.

16. Kontakt


16.1. W celu uzyskania informacji i pomocy na temat naszych usług, towarów i zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu, Klient może kontaktować się z Healthily wysyłając e-mail na adres [email protected] lub listownie na adres korespondencyjny Instytut Mikrobiomiki, Healthily, Poleczki 35, 02-822 Warszawa oraz telefonicznie pod numerem +48 221036632


16.2. Jeśli Klient ma pytanie odnośnie do złożonego zamówienia, pomocne będzie podanie numeru zamówienia.

Załączniki do OWS – I:
Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodny z Załącznikiem nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Załącznik do OWS- I

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodny z Załącznikiem nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat: Healthily sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres e-mail: [email protected] oraz New Line Clinics sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, adres e-mail: [email protected].


– Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()
– Data zawarcia umowy()/odbioru()
– Imię i nazwisko konsumentki(-ek)
– Adres konsumentki(-ek)
– Podpis konsumentki(-ek) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*)niepotrzebne skreślić

OWS – II

Ogólne warunki sprzedaży towarów

1. Zakres zastosowania


1.1. Ogólne warunki sprzedaży towarów („OWS – II ”) regulują zasady zawierania i realizacji Umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Serwisu, dostępnego pod linkiem: https://instytutmikrobiomiki.pl/ („Serwis”).


1.2. Aby móc zawierać umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien:
a. mieć ukończone przynajmniej 18 lat;
b. nabywać produkty jako osoba fizyczna zawierającą umowę o świadczenie usług lub umowę sprzedaży dla celów niezwiązanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;
c. zarejestrować się na Stronie poprzez założenie konta użytkownika Serwisu (nie ma możliwości złożenia zamówienia bez uprzedniego założenia konta użytkownika Serwisu; szczegóły dotyczące zawierania konta użytkownika Serwisu zawiera Regulamin Serwisu);
d. zamówić uprzednio usługę wykonania badania laboratoryjnego, o której mowa w OWS-I, otrzymać wynik tego badania za pośrednictwem konta użytkownika Serwisu oraz informację o sugerowanym Zestawie suplementów;
e. przestrzegać OWS – II („Klient”).

2. Identyfikacja Sprzedawcy


2.1. Podmiotem prowadzącym Serwis i sprzedaż towarów za jego pośrednictwem jest Healthily Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Poleczki 25, 02-822 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000806081, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9512491164, REGON: 38448200400000, BDO: 000511303 (dalej zwana „Healthily”).

3. Towary


3.1. Informacje o towarach zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Ceny podane w Serwisie dotyczą wyłącznie towarów kupowanych za jej pośrednictwem.

4. Ogólne warunki zawarcia umowy


4.1. Umowa sprzedaży towarów, oferowanych za pośrednictwem Serwisu, może zostać zawarta wyłącznie przez Klientów, którzy zawarli z Healthily umowę o wykonanie badania laboratoryjnego, o której mowa w Ogólnych warunkach zawarcia umowy o wykonanie badania laboratoryjnego (OWS – I), otrzymali wynik tego badania za pośrednictwem konta użytkownika Serwisu oraz został im udostępniony sugerowany Zestaw suplementów. Uwaga – niniejszej umowy nie może zawrzeć Klient w zakresie w jakim zawarł umowę o wykonanie badania laboratoryjnego dla dziecka poniżej 3 roku życia, które pozostaje pod opieką prawną Klienta.


4.2. Umowa sprzedaży towarów, oferowanych za pośrednictwem Serwisu, może zostać zawarta nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego oraz informacji o dobranym Zestawie suplementów.


4.3. Umowa sprzedaży towarów, oferowanych za pośrednictwem Serwisu, może dotyczyć wyłącznie towarów wskazanych w Zestawie suplementów, udostępnionym Klientowi na koncie użytkownika Serwisu. Umowa sprzedaży Towarów może zostać zawarta nie więcej niż dwa razy w zakresie jednego Zestawu suplementów. Serwis uniemożliwi Klientowi złożenie kolejnego zamówienia na podstawie tego samego Zestawu suplementów.


4.4. Ograniczenia w terminie i ilości zamawianych towarów, o których mowa w pkt 4.2. i 4.3. zostały wprowadzone z uwagi na fakt, że rekomendowany Zestaw suplementów jest przygotowywany w oparciu o konkretne i aktualne wyniki badań Klienta. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 4.2 – zgodnie z opinią naszych ekspertów – dobrany Zestaw suplementów może nie odpowiadać rzeczywistym potrzebom dietetycznym Klienta.

5. Składanie zamówienia


5.1. W celu złożenia zamówienia towaru, Klient powinien: posiadać konto użytkownika Serwisu, zalogować się do konta użytkownika Serwisu, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji, pojawiającymi się na ekranie, a w szczególności:
a. Wypełnić formularz zamówienia;
b. Zapoznać się z niniejszymi OWS – II oraz zaakceptować ich treść;
c. Wskazać adres do doręczenia Towarów („Adres dostawy towarów”);
d. Wybrać sposób dostawy towarów;
e. Potwierdzić chęć złożenia zamówienia;
f. Dokonać płatności ceny za pośrednictwem systemu PayU, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.


5.2. Po skutecznym złożeniu zamówienia oraz uiszczeniu ceny, Healthily przesyła Klientowi wiadomość e-mail z potwierdzającą otrzymanie zamówienia („Potwierdzenie zamówienia towarów”) wraz z dokumentem niniejszych OWS – II. Umowę sprzedaży towarów traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia będzie zawierać informację dotyczącą sposobu pobrania faktury.


5.3. W przypadku podania niekompletnych lub nieprawdziwych danych, realizacja zamówienia towarów może nie być możliwa.

6. Realizacja zamówienia


6.1. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, Healthily przystąpi do realizacji zamówienia. Klient otrzyma w formie wiadomości e-mail potwierdzenie przystąpienia do realizacji zamówienia towarów oraz dalsze wiadomości e-mail potwierdzające status realizacji zamówienia towarów.


6.2. W przypadku anulowania zamówienia przez Healthily z jakichkolwiek przyczyn, w tym z powodu niedostępności produktu, Healthily jest zobowiązane do zwrotu kwoty zapłaconej przez Klienta.

7. Cena


7.1. Cena Towaru podana w Serwisie jest ceną brutto (zawierającą podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich (PLN).


7.2. Cena za produkt zawiera koszty dostawy produktu do klienta na terenie Polski.


7.3. Cena za towar nie zawiera opłat za inne ewentualne usługi dodatkowe, które mogą być oferowane przez Healthily. W takim przypadku cena za usługę dodatkową zostanie podana Klientowi przed podjęciem decyzji o zakupie i będzie zawierać podatek VAT.


7.4. Informacje o cenie podane w Serwisie są wiążące od chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Cena określona w zamówieniu nie ulegnie zmianie niezależnie od ewentualnych późniejszych zmian cen w Serwisie.


7.5. Opłata z tytułu dostawy zawiera podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek i zostanie podana do wiadomości Klienta przed podjęciem decyzji o zakupie; opłata taka dodawana jest do ceny towarów i określona osobno na formularzu zamówienia. Informacje o cenach dostawy są dostępne w Serwisie.


7.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania promocji. Zasady takich promocji, w tym liczba towarów, będą określane w osobnych warunkach promocji.

8. Opcje zapłaty


8.1. Klient może zapłacić za usługę za pośrednictwem systemu płatności PayU firmy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (www.payu.pl). W procesie realizacji zamówienia Klient zostanie przekierowany na tę stronę internetową. Healthily proponuje uprzednie zapoznanie się z warunkami korzystania ze strony www.payu.pl, w tym m.in. informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych Klienta.


8.2. Proces realizacji płatności realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.payu.pl (w tym co do dostępnych form płatności).

9. Dostawa


9.1. Zamówienia realizowane są jedynie w dni robocze (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy, sobót i niedziel). Do realizacji zamówień złożonych w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Healthily przystąpi następnego dnia roboczego.


9.2. Nie ma możliwości osobistego odbioru zamówienia z siedziby Healthily.


9.3. Zamówienia nie są realizowane na adres skrytki pocztowej lub adres poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku podania jako Adres dostawy towarów adresu skrytki pocztowej lub adresu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamówienie zostanie anulowane, chyba że Klient poda inny Adres dostawy towarów. Klient zostanie poinformowany o konieczności podania innego Adres dostawy towarów oraz o ewentualnym anulowaniu zamówienia z powyższych przyczyn.

10. Faktury i Rachunki


10.1. Transakcje sprzedaży towarów lub usług dokumentowane są paragonami fiskalnymi lub fakturami VAT.


10.2. Akceptując niniejsze OWS – II Klient dokonując zakupu towarów oferowanych na Stronie wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Healthily zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.


10.3. Klient może cofnąć zgodę na stosowanie faktur elektronicznych, przez kontakt z Healthily na adres e-mail [email protected]

11. Prawo do odstąpienia od umowy


11.1. Z wyjątkiem przypadku wskazanego w pkt 11.9. niniejszych OWS – II, Klient ma ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towarów bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie towarów. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.


11.2. Aby skorzystać z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, załączonego do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres lub na adres e-mail [email protected]. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


11.3. Produkty należy odesłać lub zwrócić na adres: Instytut Mikrobiomiki, Healthily, Poleczki 35, 02-822 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.


11.4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Towar powinien zostać zapakowany tak, aby podczas wysyłki nie został uszkodzony.


11.5. Zwrot kwoty należnej w następstwie odstąpienia od umowy nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania przez Healthily oświadczenia o odstąpieniu oraz towaru lub dowodu odesłania towaru, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta na druku odstąpienia, zaś w przypadku niewskazania numeru rachunku – na rachunek, z którego dokonana była płatność za towar. W przypadku niemożności ustalenia rachunku do zwrotu, Healthily będzie kontaktowała się z Klientem w celu określenia sposobu zwrotu.


11.6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Healthily, Healthily nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


11.7. Healthily może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


11.8. W przypadku realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Wszelkie płatności otrzymane od Klienta zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.


11.9. Zestaw suplementów diety jest dostarczany Klientowi w zapieczętowanym opakowaniu. Jeżeli zapieczętowane opakowanie towaru zostało otwarte po dostarczeniu towaru do Klienta, wskazane powyżej prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

12. Reklamacje


12.1. Healthily ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 43a – 43g Ustawy o prawach konsumenta – za brak zgodności towarów z umową.


12.2. Reklamacje dotyczące braku zgodności towarów z umową należy kierować na adres e-mail: [email protected] lub listownie na adres: Instytut Mikrobiomiki, Healthily, Poleczki 35, 02-822 Warszawa.


12.3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania.


12.4. Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądać naprawy lub wymiany towarów, w przypadku braku ich zgodności z umową.


12.5. Healthily może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Healthily może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Healthily. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Healthily, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.


12.6. Kupujący, na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 Healthily odmówiło doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
 Healthily nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
 brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Healthily próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony kreślonych w art. 43d;
 z oświadczenia Healthily lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.


12.7. W przypadku uznania reklamacji, Klientowi zostaną zwrócone także uzasadnione koszty zwrotu towaru w wysokości nie wyższej, niż koszty poniesione przez Klienta. Healthily ponosi także koszty ponownego nadania towaru do Klienta.


12.8. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Klienta, Klient udostępnia Healthily towar podlegający naprawie lub wymianie, przy czym Healthily odbiera od Klienta towar na swój koszt.


12.9. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Klient może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


12.10. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Klient może skorzystać z postępowania pozasądowego w celu rozstrzygnięcia sporu. Podmiotem właściwym do prowadzenia takiego postępowania jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, którego strona internetowa dostępna jest pod adresem: http://www.wiih.org.pl/.

13. Pozostałe postanowienia


13.1. Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.


13.2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień OWS – II nie ogranicza praw Klienta w zakresie praw konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.

14. Kontakt


14.1. W celu uzyskania informacji i pomocy na temat naszych usług, towarów i zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu, Klient może kontaktować się z Healthily wysyłając e-mail na adres [email protected] lub listownie na adres korespondencyjny Instytut Mikrobiomiki, Healthily, Poleczki 35, 02-822 Warszawa oraz telefonicznie pod numerem +48 221036632


14.2. Jeśli Klient ma pytanie odnośnie do złożonego zamówienia, pomocne będzie podanie numeru zamówienia.

Załączniki do OWS – II:
Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodny z Załącznikiem nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Załącznik do OWS-II

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodny z Załącznikiem nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat: Healthily sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres e-mail: [email protected]


– Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()
– Data zawarcia umowy()/odbioru()
– Imię i nazwisko konsumentki(-ek)
– Adres konsumentki(-ek)
– Podpis konsumentki(-ek) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*)niepotrzebne skreślić